Onder voorbehoud van de onderstaande garantievoorwaarden wordt dit Microcom Pty Ltd t/a MetroCount Traffic Survey Equipment (hierna aangeduid als "het Product") gegarandeerd door Microcom Pty Ltd t/a MetroCount (hierna aangeduid als "het Bedrijf") vrij te zijn van gebreken in materiaal of vakmanschap gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop, inclusief zowel onderdelen als arbeid. Indien service nodig is tijdens de garantieperiode, dient de eigenaar contact op te nemen met de geautoriseerde Microcom-agent, distributeur of verkoper bij wie het Product is gekocht. Onder de voorwaarden van deze garantie is de reparatie of vervanging van elk onderdeel ter uitsluitende beoordeling van het Bedrijf. Om gebruik te maken van de garantieservice, moet de eigenaar het Product retourneren naar de plaats van aankoop en de oorspronkelijke aankoopfactuur overleggen om de aankoopdatum te bevestigen. Als dit product wordt verkocht door de agent, distributeur of verkoper als principaal, heeft de agent, distributeur of verkoper geen bevoegdheid van het Bedrijf om enige aanvullende garantie of garantie namens het Bedrijf te geven, behalve zoals hierin vervat of verwezen.

Garantievoorwaarden

Deze garantie is niet overdraagbaar. Deze garantie is alleen van toepassing indien het Product is gebruikt in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant onder normaal gebruik en redelijke zorg (naar het alleen oordeel van het Bedrijf), en deze garantie dekt geen schade, storing of falen als gevolg van misbruik, verwaarlozing, misbruik, of gebruik voor een doel waarvoor het niet is ontworpen of niet geschikt is; en er zijn geen reparaties, wijzigingen of modificaties geprobeerd door iemand anders dan een geautoriseerde vertegenwoordiger, distributeur of verkoper van het Bedrijf. Deze garantie is niet van toepassing indien het product beschadigd is door ongeval of als reparaties voortvloeien uit normale slijtage.

Het Bedrijf levert geautoriseerde batterijen bij sommige Producten, waaronder hoogwaardige alkalinecellen met een lange levensduur en robuuste verbindingen. Batterijen geleverd door het Bedrijf zijn geanalyseerd om enige voorspelling van resterende levensduur mogelijk te maken. Batterijen geleverd door het bedrijf bevatten ook beveiligingsinrichtingen voor stroombeperking. Het Bedrijf staat niet garant voor batterijprestaties noch voorspellingen voor batterijen die niet door het Bedrijf zijn geleverd. Bovendien aanvaardt het Bedrijf geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade aan het Product of personeel als gevolg van het gebruik van niet-geautoriseerde batterijpakketten die niet door het Bedrijf zijn geleverd.

Het Bedrijf aanvaardt geen aanvullende aansprakelijkheid krachtens deze garantie voor de kosten van reizen of transport van het Product of onderdelen van en naar de geautoriseerde Microcom-agent, distributeur of verkoper - kosten die niet zijn inbegrepen in deze garantie.

Bepaalde wetgeving, waaronder de Trade Practices Act, 1974 (zoals gewijzigd) en andere staats- en territoriale wetten geven rechten aan de koper en leggen aansprakelijkheid op aan de agent, distributeur of verkoper in bepaalde omstandigheden. Niets in dit document heeft tot gevolg dat enige voorwaarde, garantie, recht of aansprakelijkheid wordt uitgesloten, beperkt of gewijzigd, voor zover alleen een dergelijke uitsluiting, beperking of wijziging een bepaling hierin nietig zou maken.

Garantie op MetroCount Traffic Survey Equipment en Traffic Data Analysis Software

Onder voorbehoud van de onderstaande garantievoorwaarden wordt de opslagmedia gebruikt in de Microcom Pty Ltd t/a MetroCount Traffic Survey Equipment (hierna aangeduid als "het Product") en Traffic Data Analysis Software (hierna aangeduid als "de Software") gegarandeerd door Microcom Pty Ltd t/a MetroCount (hierna aangeduid als "het Bedrijf") vrij te zijn van gebreken in materiaal of vakmanschap gedurende een periode van 90 dagen vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop, inclusief zowel onderdelen als arbeid. Voor zover toegestaan door de Commonwealth, staat, territorium of andere wetten die van toepassing zijn op deze Overeenkomst, waar eventuele voorwaarden of garanties die door dergelijke wetgeving zijn opgelegd, van het Gemenebest, de staat, het territorium of andere overheid, niet kunnen worden uitgesloten, is een dergelijke aansprakelijkheid beperkt tot:

vervanging van de Software (en eventuele bijbehorende hardware, indien geleverd door het Bedrijf); of, correctie van fouten in de Software naar keuze van het Bedrijf.

Het Bedrijf gelooft dat alle apparatuur of procedures die worden gebruikt bij het verzamelen van de Traffic Data of Related Information (hierna aangeduid als de "Informatie") die in het Product is opgenomen, betrouwbaar zijn. Vanwege de mogelijkheid van menselijke of mechanische fouten door bronnen van het Bedrijf of anderen, garandeert het Bedrijf echter niet de nauwkeurigheid, toereikendheid of volledigheid van het Product, de Software of de Informatie. De eigenaar erkent dat geen belofte, vertegenwoordiging of garantie of toezegging door het Bedrijf of enige persoon of bedrijf namens haar is gedaan met betrekking tot de winstgevendheid of enige andere gevolgen of voordelen die kunnen voortvloeien uit de levering of het gebruik van de Software of Informatie en eventuele bijbehorende hardware, Software-handleidingen en schriftelijk materiaal dat door het Bedrijf is geleverd. De eigenaar heeft vertrouwd op zijn/haar eigen vaardigheid en oordeel bij het beslissen om de Software en eventuele bijbehorende hardware, Software-handle

idingen en schriftelijk materiaal aan te schaffen voor gebruik door de eigenaar. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen de eigenaar en het Bedrijf met betrekking tot de levering van de Software en eventuele bijbehorende hardware, Software-handleidingen en schriftelijk materiaal door het Bedrijf.

Behalve zoals hierin is bepaald en voor zover hierin is bepaald, is het Bedrijf of enige dochteronderneming in geen geval aansprakelijk voor enig verlies, schade of letsel (inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van winst, indirecte, gevolg- of incidentele schade, verlies, schade of letsel) voortvloeiend uit de levering of het gebruik van de Software en eventuele bijbehorende hardware en schriftelijk materiaal of enig verzuim van het Bedrijf of een dochteronderneming om enige verplichting na te komen of enige voorwaarde van deze Overeenkomst na te leven.

Deze Garantie en Overeenkomst worden beheerst door de wetten van West-Australië, Australië.

Intellectueel Eigendom

Het auteursrecht op alle informatie die wordt verstrekt door het gebruik van het Product of de Software blijft eigendom van het Bedrijf, echter, alle rechten om de informatie onbeperkt te gebruiken worden verleend aan de eigenaar. De eigenaar moet elk auteursrecht of ander merkteken dat op de informatie is aangebracht, reproduceren op alle gemaakte kopieën. De opmaak van de informatie is beschermd door het auteursrecht en internationale auteursrechtverdragen en mag niet worden gekopieerd, gewijzigd, in sublicentie gegeven, vertaald of elektronisch verzonden of ontvangen. Op dezelfde manier kunnen de productnamen en software onderworpen zijn aan octrooi, geregistreerd ontwerp en merkaanvragen.

BIJGEWERKT IN NOVEMBER 2021

Download Product Warranty